Gaano kahalaga sa iyo ang iyong boto?


Tanong: Gaano kahalaga sa iyo ang iyong boto?

Ang iyong boto ay napakahalaga para sa iyo pati na rin ang iyong isang boto ay isang napakahalagang bahagi ng demokrasya. Kung hindi ka lumahok sa demokratikong proseso ngayon sa pag-iisip na kung ano ang mangyayari sa aking boto lamang, pagkatapos ay isaisip na ang mga taong tulad ni Hitler ay hindi maglalaan ng oras upang maipanganak sa bansa.

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2