Anong uri ng transportasyon ang kalesa?


Tanong: Anong uri ng transportasyon ang kalesa?

(1) Isang sasakyang iginuhit ng isang elepante.
(2) Isang sasakyang iginuhit ng kamelyo.
(3) Isang sasakyang hinihila ng kabayo ng kalesa.
(4) Wala sa mga ito.

Tamang Sagot (3) Ang karo ay isang sasakyang hinihila ng kabayo. Ang kalesa ay isang sasakyang hinihila ng kabayo ng kalesa.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Latest Post


Ask your Next Query